Arabic Dutch English French German Spanish Turkish

Algemene Voorwaarden voor Bezoekers

Artikel 1 - Definities

Platform – www.halaltime.eu en alles wat onder HalalTime valt.

Restaurant - een Restaurant, welke halal eten aanbiedt, met een gratis of betaalde vermelding op www.halaltime.eu. 

Restaurant Informatie - informatie van een Restaurant, welke wordt vermeld op www.halaltime.eu.

Online Bestellen – online bestelling van halal gerechten via het Platform bij één van de restaurants vermeld op het Platform

Overeenkomst – overeenkomst tussen een Klant en één van de restaurants vermeld op het Platform bij een online bestelling via het Platform

Bezoekers – mensen die het Platform bezoeken om een halal restaurant op te zoeken.

Service – Bezoekers kunnen op het Platform informatie opzoeken, een Beoordeling achter laten op het Platform over een halal Restaurant en/of Online Bestellen bij een Restaurant.

Ranking van restaurants - de ranking van een Restaurant zoals deze wordt vertoond op www.halaltime.eu op basis van de Beoordelingen van de Bezoekers.

Beoordelingen – Bezoekers die een Beoordeling geven aan een halal Restaurant die vermeld staat op het Platform.

 

Artikel 2 – Partijen

2.1 Het Platform www.halaltime.eu (hierna te noemen het “Platform”) wordt beheerd door HalalTime met maatschappelijk zetel te Heieinde 5, 2360 Oud-Turnhout, België, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0536.230.846.

2.2 Bezoekers die gebruik maken van het Platform om een halal Restaurant op te zoeken of een beoordeling / waardering willen achterlaten van een halal Restaurant.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden voor Bezoekers ("Algemene Voorwaarden") zijn enkel van toepassing op de Bezoekers van HalalTime en de mogelijkheden die het Platform aan de Bezoekers biedt.

3.2 Door het Platform te bezoeken of te gebruiken aanvaardt de Bezoeker deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Voor Restaurants van het Platform gelden andere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden voor Restaurants zijn te verkrijgen bij aanmelden/registreren van het Restaurant op het Platform.
 

 

Artikel 4 - Restaurant Informatie

4.1 HalalTime bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en zorgt ervoor dat de informatie erop verwerkt wordt. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. HalalTime behoudt het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

4.2 HalalTime kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, voldoende accuraat, of actueel is. Daardoor kan HalalTime niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Bezoekers zouden kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

4.3 Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we maatregelen kunnen nemen.

4.4 Restaurants worden namens HalalTime vermeld op het platform met informatie die door de Restaurants wordt aangeleverd.

4.5 HalalTime kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het aanbod en restaurant informatie die vermeld wordt op het Platform.

4.6 In de AV voor Restaurants wordt overeengekomen dat er enkel gerechten aan worden geboden die halal zijn. HalalTime probeert te allen tijde informatie te controleren die verstrekt wordt door Restaurants. Desondanks kan HalalTime niet aansprakelijk worden gesteld indien een Restaurant deze voorwaarden niet nakomt.


Artikel 5 - Online Bestelling

5.1 Het Platform biedt de mogelijkheid om bij een Restaurant halal gerechten online te bestellen, waarbij de bestelling bezorgd wordt op een opgegeven adres of afgehaald kan worden bij een Restaurant.

5.2 De Online Bestelling wordt na ontvangst van de betaling per mail bevestigd aan de klant.

5.3 HalalTime kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor het leveren en de kwaliteit van de bestelling.


Artikel 6 - Overeenkomst

6.1 Indien Klanten gebruik maken van Online Bestellen en een bestelling definitief maakt door een betaling te verrichten voor een online bestelling bij een Restaurant vermeld op het Platform komt er een Overeenkomst tot stand.

6.2 HalalTime zorgt ervoor dat de juiste gegevens aan het Restaurant wordt doorgegeven waarbij de bestelling is geplaatst.

6.3 De uitvoering van de Overeenkomst kan enkel op de juiste manier worden uitgevoerd als de klant de juiste en volledige gegevens invult bij het Online Bestellen.

6.4 Indien er onjuiste gegevens zijn gebruikt is de Klant zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan het Restaurant waar de Online Bestelling is geplaatst.

6.5 De Klant zorgt ervoor dat na het plaatsen van de Online Bestelling er een mogelijkheid is om gecontacteerd te worden door het Restaurant met betrekking tot de Online Bestelling. Hoe de Klant gecontacteerd wordt kan opgegeven worden tijdens het Online Bestellen.

6.6 De Klant zorgt ervoor dat bij het leveren van de Bestelling iemand aanwezig is op het opgegeven adres om de Bestelling in ontvangst te nemen.

6.7 Indien de Klant ervoor kiest om een Online Bestelling af te halen dan zorgt de Klant ervoor dat de Online Bestelling op het gekozen tijdstip wordt afgehaald bij het Restaurant waar een Online Bestelling is geplaatst via het Platform


Artikel 7 - Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Online Bestelling

7.1 Omdat elke Online Bestelling uniek is en er specifieke producten worden gebruikt die niet hergebruikt kunnen worden heeft de Klant geen recht om de Overeenkomst te ontbinden. Online Bestellingen kunnen door de Klant niet bij HalalTime geannuleerd worden. Het is enkel mogelijk om een Bestelling te annuleren indien het Restaurant waar de Online Bestelling heeft plaatsgevonden expliciet aangeeft dat het Restaurant akkoord gaat met een annulering van de Online Bestelling die geplaatst is door de Klant.

7.2 Restaurant heeft de mogelijkheid om de Online Bestelling te annuleren indien de gekozen producten bij het plaatsen van de Online Bestelling niet meer beschikbaar zijn, onjuiste gegevens zijn opgegeven of in geval van overmacht.


Artikel 8 - Betalingen

8.1 Om een Bestelling definitief te maken is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling die is geplaatst op het Platform.

8.2 Betalingen op het Platform zijn enkel mogelijk via online betaalmogelijkheden, zoals iDeal (NL) en Bancontact (BE).

8.3 De online betaalmogelijkheden verschillen per land.

8.4 Alle ontvangsten van online betalingen voor Online Bestellingen via het Platform worden beheerd door onze financiële partner MultiSafepay middels een derdengelden rekening.

8.5 Indien bestellingen worden geannuleerd (zie artikel 7) worden terugboekingen enkel op dezelfde rekening gedaan als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8.6 Restaurants die vermeld worden op www.halaltime.eu en Online Bestellen aanbieden aan Klanten hebben HalalTime toestemming gegeven om namens het Restaurant de online betaling van Klanten in ontvangst te nemen.


Artikel 9 - Ranking van de restaurants

9.1 De ranking op het Platform wordt bepaald op basis van afstand. Hoe dichter bij het Restaurant gevestigd is op basis van de zoekopdracht des te hoger de positie is in de resultaten.

9.2 Restaurants hebben de mogelijkheid om hoger vertoond te worden in de resultaten door te adverteren. HalalTime maakt duidelijk kenbaar indien een Restaurant middels adverteren hoger wordt vertoond.

9.3 Restaurants met een betaalde vermelding op het Platform staan altijd hoger in de resultaten dan de Restaurants met een gratis vermelding.

9.4 Resultaten kunnen aangepast worden door eigen keuzes in de filtering.

9.5 HalalTime probeert te allen tijde de resultaten op deze manier naar voren te laten komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste positie in de zoekresultaten.

 

Artikel 10 - Beoordelingen

10.1 HalalTime biedt de Bezoekers de mogelijkheid om een Restaurant welke op het Platform vermeld staat te beoordelen / waarderen.

10.2 HalalTime heeft het recht om naar eigen inzicht beoordelingen op het Platform te publiceren en te verwijderen zonder overleg met de Bezoeker die een beoordeling / waardering geeft aan een Restaurant. HalalTime is niet verplicht om toestemming te krijgen van de Bezoeker om een beoordeling te publiceren of te verwijderen. 

10.3 HalalTime kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. HalalTime heeft geen enkele invloed op de beoordelingen.

10.4 Bezoekers mogen niet meer dan één beoordeling per Restaurant op het Platform plaatsen. 

10.5 Bezoekers plaatsen beoordelingen / waarderingen op het Platform naar alle eerlijkheid. 

10.6 Bezoekers plaatsen geen links op het Platform naar websites van derden buiten het Platform en plaatsen geen advertenties op welke manier dan ook op het Platform.

 

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrecht 

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met HalalTime blijven te allen tijde het eigendom van HalalTime.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1 Klachten van de Bezoekers over een Restaurant dienen bij het Restaurant te worden neergelegd. 

12.2 Als een Bezoeker een klacht heeft over de Service, dan kan de klacht per e-mail aan worden doorgegeven waarin duidelijk en volledig omschreven wordt wat de klacht is.

12.3 HalalTime streeft ernaar klachten zo snel mogelijk af te handelen en zorgt ervoor dat er maximaal twee weken na het ontvangen van de klacht nodig zijn om een reactie te kunnen geven op een klacht van een Bezoeker.

12.4 Klachten van Bezoekers moeten binnen 5 werkdagen worden doorgegeven aan HalalTime nadat de klacht is ontstaan.
 

Artikel 13 – Nieuwsbrief

13.1. Bezoekers van het Platform hebben de mogelijkheid om zich op te geven op het Platform met een e-mailadres voor de nieuwsbrief. 

13.2 De nieuwsbrief kan verschillende informatie bevatten omtrent HalalTime. Het staat HalalTime vrij wanneer en hoe vaak het een nieuwsbrief verstuurt.

13.3 Bezoekers die zich hebben ingeschreven op de nieuwsbrief krijgen te allen tijde de mogelijkheid om zich af te melden van de Nieuwsbrief via de nieuwsbrieven die worden verstuurd.

 

Artikel 14 – Verwerking van persoonsgegevens

14.1 Voor HalalTime is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Bezoekers van het Platform van groot belang. De verwerking van persoonsgegevens worden omschreven in onze Privacy Policy.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid van HalalTime 

15.1 HalalTime kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door een Bezoeker in hoeverre de wet dat toelaat.

 

Artikel 16 – Overige bepalingen 

16.1 HalalTime kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden vervangen door de oude Algemene Voorwaarden en worden op het Platform gepubliceerd.

16.2 Op de rechtsverhouding tussen HalalTime en de Bezoeker is Belgisch recht van toepassing.

16.3 Alle informatie met betrekking tot het gebruik van het Platform wordt door de Bezoeker als vertrouwelijk behandeld.

16.4 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 

16.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands geschreven. Op het Platform is het mogelijk om deze Algemene Voorwaarden in andere talen te lezen. Indien er sprake is van enig conflict of inconsistentie in de Algemene Voorwaarden tussen de verschillende talen, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie. 

 
No Internet Connection