Arabic Dutch English French German Spanish Turkish

Algemene Voorwaarden voor Restaurants

 

Artikel 1 - Definities

Overeenkomst - overeenkomst tussen een Restaurant en HalalTime om via het Platform informatie te verstrekken over Restaurant, welke halal eten aanbiedt.
 
Bezoekers¬†‚Äď een natuurlijk persoon die gebruik maakt van het Platform.
 
Betaling - de betaling zoals genoemd in artikel 7.3. 
 
Platform ‚Äď www.halaltime.eu en alles wat onder HalalTime valt.
 
Ranking - de ranking van een Restaurant zoals deze wordt vertoond op www.halaltime.eu.
 
Restaurant - een Restaurant, welke halal eten aanbiedt, met een gratis of betaalde vermelding op www.halaltime.eu.
 
Restaurantinformatie - informatie van een Restaurant, welke wordt vermeld op www.halaltime.eu.
 
Restaurant account ‚Äď elk Restaurant krijgt na de Aanmeldprocedure online toegang tot een eigen account (‚ÄúRestaurant account‚ÄĚ). Deze is toegankelijk na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door HalalTime.
 
Gelijke-prijsgarantie - garantie dat de prijzen die een Restaurant vermeldt op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die het Restaurant hanteert op de eigen website en/of menukaarten. Een Restaurant is zelf verantwoordelijk voor de vermelding van deze prijzen. 
 
Service ‚Äď de diensten welke HalalTime aanbiedt aan Klanten om Restaurants te vertonen.
 
Pakketten ‚Äď de verschillende mogelijkheden voor een vermelding op het Platform.
 
Aanmeldprocedure ‚Äď procedure om een vermelding te verkrijgen op het Platform.
 
Bezoekers ‚Äď mensen die het Platform bezoeken om informatie op te zoeken
 

Artikel 2 - Partijen

2.1 Het Platform www.halaltime.eu (hierna te noemen het ‚ÄúPlatform‚ÄĚ) wordt beheerd door HalalTime met maatschappelijk zetel te Heieinde 5, 2360 Oud-Turnhout, Belgi√ę, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0536.230.846
 
2.2 Een Restaurant, welk halal eten aanbiedt, met een vermelding op het Platform
 
2.3 Deze algemene voorwaarden voor restaurants ("Algemene Voorwaarden") zijn enkel van toepassing op de Service van HalalTime en de Restaurants welke vermeld worden op het Platform. 
 
2.4 Voor Bezoekers van het Platform gelden andere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden voor bezoekers van de website kunt u terugvinden op www.halaltime.eu/algmene-voorwaarden-bezoekers. 
 

Artikel 3 ‚Äď Levering van de Service¬†

3.1 HalalTime levert de service aan een Restaurant, welke halal eten aanbiedt, volgens de aanmeldprocedure die online uitgevoerd kan worden. HalalTime is enkel aansprakelijk voor het vermelden van het Restaurant op het Platform. Elk Restaurant kan zelf bepalen op welke wijze een Restaurant wordt vermeld op basis van de pakketten die worden aangeboden.
 
3.2 HalalTime publiceert enkel delen van de Restaurantinformatie die van belang zijn om de juiste gegevens aan Bezoekers te kunnen vertonen, maar is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van deze informatie. Het is aan een Restaurant om de juiste informatie te verstrekken aan HalalTime. Indien om welke reden dan ook verkeerde informatie wordt vertoond op het Platform kan een Restaurant dit via de eigen account aanpassen. HalalTime behoudt zich het recht om Restaurantinformatie niet te vertonen op het Platform. Indien dit het geval is informeert HalalTime het Restaurant hierover.
 
3.3 Elk Restaurant kan middels toegang in de eigen account relevante informatie bekijken, zoals de gegevens waarmee het Restaurant op het Platform wordt vermeld, facturen, afbeeldingen, upgrades.
 
3.4 HalalTime kan de Restaurantinformatie op het Platform publiceren, zonder controle van de inhoud 
 

Artikel 4 ‚Äď Registratie van het Restaurant

4.1 Elk Restaurant heeft de mogelijkheid om zich gratis aan te melden op het Platform door middel van de aanmeldprocedure. Door de aanmeldprocedure in orde te maken, alle gegevens van een Restaurant te verstrekken en de Algemene Voorwaarden te accepteren bij het aanmelden gaat men akkoord met een vermelding op het Platform. Deze handeling wordt als overeenkomst beschouwd.
 
4.2 HalalTime kan een aanmelding van een Restaurant op het Platform om welke reden dan ook weigeren.
 
4.3 Na het indienen van de gegevens in de aanmeldprocedure ontvangt het Restaurant een gebruikersnaam en een wachtwoord op het opgegeven e-mailadres in de aanmeldprocedure. Hiermee heeft de Klant recht tot toegang in het Restaurant account.
 

Artikel 5 ‚Äď Verplichtingen van een Restaurant

5.1 Een Restaurant: 
 • verstrekt de Restaurantinformatie aan HalalTime;
 • is verantwoordelijk voor het leveren van de correcte en volledige gegevens van een Restaurant;
 • levert op verzoek van HalalTime aanvullende informatie met betrekking tot het Restaurant aan HalalTime;
 • indien er wijzigingen zijn in de gegevens van een Restaurant die van belang zijn voor HalalTime en niet gewijzigd kunnen worden in het Restaurant account is het Restaurant zelf verantwoordelijk om deze wijzigingen door te geven aan HalalTime. Dit uiterlijk tien (10) werkdagen voor deze van kracht zijn, zodat HalalTime deze wijzigingen kan aanpassen;
 • indien er wijzigingen zijn in de gegevens van een Restaurant die een Restaurant¬†zelf kan aanpassen in het Restaurant account is het Restaurant zelf verantwoordelijk om deze wijzigingen aan te passen;
 • geeft HalalTime toestemming om de Restaurantinformatie te gebruiken en te verwerken voor bijvoorbeeld marketingcampagnes, partner platforms of zoekmachines;
 • geeft HalalTime toestemming om extra diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen. Wel zal HalalTime de Klant te¬†allen tijde van tevoren informeren over deze extra diensten;
 • past de Gelijke-prijsgarantie toe. HalalTime kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor prijzen die op het Platform vermeld worden. Om deze reden adviseren wij Restaurants om dezelfde prijzen te hanteren zoals deze vermeld staan op de eigen website en/of menukaart;
 • plaatst geen links op het Platform naar websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op welke manier dan ook op het Platform en gebruikt de handelsnaam HalalTime op geen enkele wijze via advertentieplatformen zonder toestemming van HalalTime;
 • behandelt de werknemers van HalalTime met respect en fatsoen;
 • meldt maximaal √©√©n Restaurant aan op het Platform per adres; en
 • zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en/of telefoon tijdens de openingsuren van het Restaurant.¬†
 

Artikel 6 ‚Äď Garantie en vrijwaringen van een Restaurant

6.1 Een Restaurant; 
 • garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;¬†
 • garandeert dat het Restaurant halal eten aanbiedt. Dit kan zowel door een certificaat, als door een bewijs van de leverancier, als door mondelinge toezegging van de Klant worden aangegeven;
 • garandeert dat het HalalTime direct informeert als er wijzigingen zijn in het halal aanbod;
 • garandeert dat de informatie omtrent halal die wordt gebruikt op het Platform naar alle eerlijkheid wordt aangegeven en kloppend is;
 • garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
 • garandeert dat de Restaurantinformatie vrijelijk door HalalTime kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;¬†
 • vrijwaart HalalTime van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die HalalTime in verband daarmee moet maken;
 • garandeert dat Overeenkomsten volgens de Restaurantinformatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
 • vrijwaart HalalTime voor claims die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Restaurant, zijn vertegenwoordigers of werknemers.
 

Artikel 7 ‚Äď Vergoeding voor de Service

7.1 Elk Restaurant heeft de mogelijkheid om te kiezen uit een Basic vermelding of een Premium vermelding. Het staat elk Restaurant vrij om hier zelf een keuze in te maken.
 
7.2 Een Basic vermelding is voor elk restaurant gratis en kan oneindig worden gebruikt.
 
7.3 Een Basic pakket kan geupgrade worden naar een Premium vermelding. De tarieven zijn terug te vinden op het Platform. Een Premium pakket kan niet in termijnen worden betaald en wordt vooraf gefactureerd door HalalTime aan het Restaurant. De upgrade en betaling kan door een Restaurant zelf via het Restaurant account in orde worden gemaakt.
 
7.4 Indien en zodra er andere upgrades mogelijk zijn kan elk Restaurant hierover worden ge√Įnformeerd door HalalTime.
 
7.5 HalalTime kan de vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan een Restaurant voor aanvullende diensten. Als HalalTime eenzijdig de vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt HalalTime een Restaurant van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen. 
 

Artikel 8 ‚Äď Beoordeling en ranking van de Restaurants¬†

8.1 HalalTime biedt de bezoekers de mogelijkheid om een Restaurant welke op het Platform vermeld staat te beoordelen / waarderen.
 
8.2 HalalTime heeft het recht om naar eigen inzicht beoordelingen op het Platform te publiceren en te verwijderen zonder overleg met een Restaurant. HalalTime is niet verplicht om toestemming te krijgen van een Restaurant om een beoordeling te publiceren of te verwijderen. 
 
8.3 HalalTime kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. HalalTime heeft geen enkele invloed op de beoordelingen.
 
8.4 Restaurants mogen geen beoordelingen over hun eigen Restaurant op het Platform plaatsen. 
 
8.5 De ranking op het Platform wordt bepaald op basis van de afstand van een restaurant ten opzichte van een opgegeven locatie. Indien locatiebepalingen op een apparaat worden toegepast worden de restaurants vertoond op basis van de geregistreerde locatie van het apparaat. Indien locatiebepalingen niet worden toegepast dan wordt uitgegaan van het centrum van een opgegeven locatie. De ranking van de resultaten kunnen door de gebruiker per zoekopdracht zelf worden aangepast via de sorteringstool. 
 
8.6 Restaurants die een advertentie afnemen worden in de ranking tijdens de advertentieperiode bovenaan geplaatst en worden boven de Restaurants met een Basic of Premium pakket geplaatst.
 
8.7 HalalTime probeert te allen tijde de resultaten op deze manier naar voren te laten komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste positie in de zoekresultaten.
 

Artikel 9 ‚Äď Looptijd en be√ęindiging van de Service¬†

9.1 HalalTime verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van het aanmaken van een online account op het Platform.
 
9.2 Restaurants kunnen een gratis vermelding van een Basic pakket laten verwijderen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan HalalTime. HalalTime zorgt ervoor dat deze vermelding vervolgens wordt verwijderd en heeft hier maximaal één (1) maand de tijd voor om dit in orde te maken.
 
9.3 Restaurants met een betaalde vermelding (Premium) gaan een Overeenkomst aan voor één (1) jaar. De Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een nieuw jaar. 
 
9.4 Restaurants kunnen de Overeenkomst be√ęindigen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan HalalTime maximaal √©√©n (1) maand voor het einde van de Overeenkomst.¬†
 
9.5 HalalTime heeft het recht om de Service onmiddellijk te be√ęindigen als het Restaurant:¬†
‚ÄĘ de Algemene Voorwaarden niet naleeft;
‚ÄĘ onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij het registreren.
 

Artikel 10 ‚Äď Aansprakelijkheid van HalalTime¬†

10.1 HalalTime kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door een Restaurant in zoverre de wet dat toelaat.
 
10.2 Indien er om welke reden dan ook er toch een uitkering plaats moet vinden ten gunste van een Restaurant dan is dit beperkt tot een terugbetaling van de prijs van een lopend Premium pakket.
 

Artikel 11 ‚Äď Overige bepalingen¬†

11.1 HalalTime kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden vervangen door de oude Algemene Voorwaarden en worden op het Platform gepubliceerd.
 
11.2 Op de rechtsverhouding tussen HalalTime en een Restaurant is Belgisch recht van toepassing.
 
11.3 Alle informatie met betrekking tot het gebruik van het Platform wordt door een Restaurant als vertrouwelijk behandeld.
 
11.4 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 
 
11.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands geschreven. Op het Platform is het mogelijk om deze Algemene Voorwaarden in andere talen te lezen. Indien er sprake is van enig conflict of inconsistentie in de Algemene Voorwaarden tussen de verschillende talen, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.
 

 
No Internet Connection