Arabic Dutch English French German Spanish Turkish

Algemene Voorwaarden voor Restaurants bij gebruik Online Bestellen op het Platform.

Artikel 1 - Definities

Overeenkomst - overeenkomst tussen een Restaurant en HalalTime om via het Platform Online Bestellingen te ontvangen.

Klant – een natuurlijk persoon die een Online Bestelling plaatst op het Platform bij een Restaurant welke halal gerechten aanbiedt.

Betaling - de betaling zoals genoemd in artikel 7.2

Platform – www.halaltime.eu en alles wat onder HalalTime valt.

Ranking - de ranking van een Restaurant zoals deze wordt vertoond op www.halaltime.eu.

Restaurant - een Restaurant, welke halal eten aanbiedt, met een gratis of betaalde vermelding op www.halaltime.eu via Online Bestellen.

Restaurant Informatie - informatie van een Restaurant, welke wordt vermeld op www.halaltime.eu.

Restaurant account – elk Restaurant krijgt na de Aanmeldprocedure online toegang tot een eigen account (“Restaurant account”). Deze is toegankelijk na verstrekking van een gebruikersnaam en wachtwoord door HalalTime.

Gelijke-prijsgarantie - garantie dat de prijzen die een Restaurant vermeldt op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die het Restaurant hanteert op de eigen website en/of menukaarten. Een Restaurant is zelf verantwoordelijk voor de vermelding van deze prijzen. 

Service – de diensten welke HalalTime aanbiedt aan Klanten om Restaurants te vertonen.

Aanmeldprocedure – procedure om een vermelding te verkrijgen op het Platform, waarbij Bezoekers op het Platform online eten kunnen bestellen.

Bezoekers – mensen die het Platform bezoeken om online eten te bestellen.

Online Bestellen - online bestelling van halal gerechten via het Platform bij één van de restaurants vermeld op het Platform

 

Artikel 2 - Partijen

2.1 Het Platform www.halaltime.eu (hierna te noemen het “Platform”) wordt beheerd door HalalTime met maatschappelijk zetel te Heieinde 5, 2360 Oud-Turnhout, België, is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0536.230.846

2.2 Een Restaurant, welke halal gerechten aanbiedt, die een vermelding wilt op het Platform om Online Bestellingen te ontvangen van Klanten

2.3 Deze Algemene Voorwaarden voor restaurants ("Algemene Voorwaarden") zijn enkel van toepassing op de Service Online Bestellen van HalalTime en de Restaurants die vermeld worden op het Platform die gebruik maken van Online Bestellen. 

2.4 Voor Bezoekers van het Platform gelden andere voorwaarden. De Algemene Voorwaarden voor bezoekers van de website kunt u terugvinden op www.halaltime.eu/algmene-voorwaarden-bezoekers. 

 

Artikel 3 – Levering van de Service 

3.1 HalalTime levert de service Online Bestellen aan een Restaurant, welke halal gerechten aanbiedt, volgens de aanmeldprocedure die online uitgevoerd kan worden. HalalTime is enkel aansprakelijk voor het vermelden van het Restaurant op het Platform en doorgeven van Online Bestellingen die ontvangen worden via het Platform. Elk Restaurant kan zelf bepalen welke diensten worden afgenomen bij HalalTime. Er kan gekozen worden tussen Basic, Premium en/of Online Bestellen.

3.2 HalalTime publiceert enkel delen van de Restaurant Informatie die van belang zijn om de juiste gegevens aan Bezoekers te kunnen vertonen, maar is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van deze informatie. Het is aan het Restaurant om de juiste informatie te verstrekken aan HalalTime. Indien om welke reden dan ook verkeerde informatie wordt vertoond op het Platform kan een Restaurant dit via de eigen account aanpassen. HalalTime behoudt zich het recht om Restaurant Informatie niet te vertonen op het Platform. Indien dit het geval is informeert HalalTime het Restaurant hierover.

3.3 Elk Restaurant kan middels toegang in de eigen account relevante informatie bekijken, zoals de gegevens waarmee het Restaurant op het Platform wordt vermeld, facturen, afbeeldingen, upgrades, Online Bestellingen.

3.4 HalalTime controleert eerst de aangeleverde informatie, voordat deze informatie op het Platform wordt gepubliceerd. Restaurant is te allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens die aangeleverd worden. HalalTime kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden indien informatie niet juist op het Platform staat.

3.5 Indien een Restaurant gebruik wilt maken van Online Bestellen dan zorgt Restaurant voor het aanleveren van een menukaart en andere benodigde gegevens. De menukaart en overige gegevens die belangrijk zijn voor Online Bestellen, worden vervolgens kosteloos door HalalTime op het Platform geplaatst. HalalTime zal de gegevens te allen tijde zo secuur mogelijk overnemen en nooit opzettelijk foutieve informatie verwerken in de menukaart.

3.6 Restaurant heeft enkel de mogelijkheid om gerechten op het Platform te plaatsen die halal zijn. Restaurant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens.

3.7 HalalTime heeft het recht om het Restaurant te verwijderen indien artikel 3.6 niet wordt nagekomen.

3.8 Zodra de menukaart in orde is gemaakt door HalalTime krijgt Restaurant een e-mail om de menukaart te controleren en eventuele wijzigingen door te geven. Eventuele wijzigingen worden altijd weer kenbaar gemaakt aan het Restaurant. 

3.9 Indien Restaurant niet reageert op mails van HalalTime met betrekking tot de menukaart heeft HalalTime het recht om de menukaart automatisch na één week online te plaatsen.

3.10 Bij het online zetten van de menukaart zonder enige reactie van het Restaurant kan HalalTime op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de menukaart.
 

Artikel 4 – Registratie van het Restaurant

4.1 Elk Restaurant heeft de mogelijkheid om zich gratis aan te melden voor Online Bestellen op het Platform door middel van de aanmeldprocedure. Door de aanmeldprocedure in orde te maken, alle gegevens van een Restaurant te verstrekken en de Algemene Voorwaarden te accepteren bij het aanmelden gaat men akkoord met een vermelding op het Platform. Deze handeling wordt als een overeenkomst beschouwd.

4.2 HalalTime kan een aanmelding van een Restaurant op het Platform om welke reden dan ook weigeren.

4.3 Na het gratis aanmelden kan een Restaurant in het Restaurant account de vermelding upgraden met een Premium pakket en/of gratis gebruik maken van Online Bestellen.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van het Restaurant

5.1 Een Restaurant: 

 • Machtigt HalalTime om namens het Restaurant Overeenkomsten te sluiten en om Online Bestellingen aan te nemen voor het Restaurant;
 • verstrekt de Restaurant informatie aan HalalTime;
 • is verantwoordelijk voor het leveren van de correcte en volledige gegevens van het Restaurant;
 • levert op verzoek van HalalTime aanvullende informatie met betrekking tot het Restaurant aan HalalTime;
 • indien er wijzigingen zijn in de gegevens van een Restaurant die van belang zijn voor HalalTime en niet gewijzigd kunnen worden in het Restaurant account is het Restaurant zelf verantwoordelijk om deze wijzigingen door te geven aan HalalTime. Dit uiterlijk tien (10) werkdagen voor deze van kracht zijn, zodat HalalTime deze wijzigingen kan aanpassen;
 • indien er wijzigingen zijn in de gegevens van een Restaurant die het Restaurant zelf kan aanpassen in het Restaurant account is het Restaurant zelf verantwoordelijk om deze wijzigingen aan te passen;
 • geeft HalalTime toestemming om de Restaurant Informatie te gebruiken en te verwerken voor bijvoorbeeld marketingcampagnes, partner platforms of zoekmachines;
 • geeft HalalTime toestemming om extra diensten aan te bieden en daarvoor vergoedingen in rekening te brengen. Wel zal HalalTime het Restaurant te allen tijde van tevoren informeren over deze extra diensten;
 • past de Gelijke-prijsgarantie toe. HalalTime kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor prijzen die op het Platform vermeld worden. Om deze reden adviseren wij Restaurants om dezelfde prijzen te hanteren zoals deze vermeld staan op de eigen website en/of menukaart;
 • plaatst geen links op het Platform naar websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op welke manier dan ook op het Platform en gebruikt de handelsnaam HalalTime op geen enkele manier via advertentieplatformen zonder toestemming van HalalTime;
 • behandelt de werknemers van HalalTime met respect en fatsoen;
 • meldt maximaal één Restaurant aan op het Platform per adres; en
 • zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en/of telefoon tijdens de openingsuren van het Restaurant. 

 

Artikel 6 – Garantie en vrijwaringen van het Restaurant

6.1 Het Restaurant; 

 • garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft; 
 • garandeert dat het Restaurant halal eten aanbiedt. Dit kan zowel door een certificaat, als door een bewijs van de leverancier, als door mondelinge toezegging van Het Restaurant worden aangegeven;
 • garandeert dat het HalalTime direct informeert als er wijzigingen zijn in het halal aanbod;
 • garandeert dat de informatie omtrent halal die wordt gebruikt op het Platform naar alle eerlijkheid wordt aangegeven en kloppend is;
 • garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
 • garandeert dat de Restaurant Informatie vrijelijk door HalalTime kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden; 
 • vrijwaart HalalTime van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die HalalTime in verband daarmee moet maken;
 • garandeert dat Overeenkomsten volgens de Restaurant Informatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
 • vrijwaart HalalTime voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door het Restaurant, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

 

Artikel 7 – Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

7.1 Een overeenkomst voor Online Bestellen komt tot stand door het plaatsen via het Platform van een Bestelling door een Klant en zodra deze Bestelling volledig betaald is.

7.2 Een Bestelling door een Klant moet eerst betaald zijn voordat deze wordt doorgestuurd naar het Restaurant.

7.3 Restaurant waarbij de Bestelling is geplaatst is verantwoordelijk voor het afhandelen van de Overeenkomst.

7.4 HalalTime zorgt ervoor dat Bestelling zo snel mogelijk terecht komen bij het Restaurant.

7.5 Indien een Bestelling niet afgehaald kan worden of niet door het Restaurant bezorgd kan worden, brengt het Restaurant direct, maximaal binnen 10 minuten na ontvangst van een Bestelling, de Klant op de hoogte en biedt een redelijk alternatief aan voor de Bestelling aan de Klant.

7.6 HalalTime kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die geplaatst worden op het Platform. Bij een Bestelling op het Platform wordt er door de Klant ook een telefoonnummer opgegeven, zodat Restaurants elke Bestelling kunnen controleren.

7.7 Het Restaurant stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Klant in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden van het Restaurant.

7.8 Het Restaurant gebruikt het Platform niet voor de verkoop van illegale producten.

7.9 Het Restaurant verkoopt via het Platform enkel gerechten die halal zijn en geen alcoholische producten.

7.10 Het Restaurant is volledig verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten van de Bestelling, ook als dit gebeurt door externe Partijen.

7.11 Het Restaurant kan de Bestelling annuleren als:

 • Er een Bestelling is geplaatst met incorrecte contactgegevens of adresgegevens;
 • De gekozen producten in de Bestelling niet voorradig zijn en het aangeboden alternatief niet wordt geaccepteerd door de Klant;
 • Er sprake is van overmacht bij het Restaurant.

7.12 HalalTime kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er vermoeden is van illegale activiteiten.

7.13 Als een Bestelling op basis van artikel 7.11 wordt geannuleerd door het Restaurant, brengt het Restaurant HalalTime binnen twee dagen op de hoogte. Met annuleringen na deze periode wordt geen rekening gehouden.

7.14 HalalTime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan het Restaurant voldoen.

 

Artikel 8 – Vergoeding voor de Service

8.1 HalalTime ontvangt van het Restaurant een commissie voor elke bestelling die geplaatst wordt op het Platform middels Online Bestellen

8.2 Deze vergoeding is ook verschuldigd bij annuleringen, tenzij het Restaurant HalalTime tijdig heeft geïnformeerd en er een gegronde reden aanwezig is (zie artikel 7.13).

8.3 HalalTime ontvangt een commissie van 8% exclusief BTW over elke bestelling.

8.4 HalalTime kan de vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen voor aanvullende diensten.

8.5 Indien de vergoeding wordt gewijzigd door HalalTime of extra vergoedingen in rekening worden gebracht wordt het Restaurant van tevoren op de hoogte gebracht door HalalTime

8.6 Indien het Restaurant niet volgens de Algemene Voorwaarden handelt heeft HalalTime recht om de vergoeding te verhogen gedurende minimaal een maand of zo lang het Restaurant de Algemene Voorwaarden niet volgt.

8.7 Bedragen die HalalTime ontvangt via Online Bestellingen komen op een derdengelden rekening te staan. Vanaf deze rekening wordt de vergoeding van HalalTime aan HalalTime uitgekeerd en worden eventuele andere bedragen die het Restaurant verschuldigd is aan HalalTime direct verrekend via deze bedragen

8.8 HalalTime heeft het recht de bedragen die worden ontvangen via Online Bestellen en die verschuldigd zijn aan het Restaurant te verrekenen met eventuele bedragen die restaurant verschuldigd is aan HalalTime

8.9 Uitbetalingen aan het Restaurant gebeurt vanaf de Derdengeldenrekening van MultiSafepay. Restaurant bepaalt zelf bij aanmelding op welke dagen de uitbetalingen uitgevoerd worden. Voor elke uitbetaling worden er door MultiSafepay batchkosten in rekening gebracht van €0,25.

8.10 MultiSafepay is de financiële partner van HalalTime die een Derdengelden Rekening beschikbaar stelt en verantwoordelijk is voor de uitbetalingen die binnenkomen via Online Bestellingen op het Platform.

8.11 HalalTime zorgt voor de registratie bij MultiSafepay. Registratie bij MultiSafepay is via HalalTime gratis.

8.12 Indien en zodra er andere upgrades mogelijk zijn kan elk Restaurant hierover worden geïnformeerd door HalalTime.

8.13 HalalTime kan de vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan een Restaurant voor aanvullende diensten. Als HalalTime eenzijdig de vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt HalalTime een Restaurant van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen. 

 

Artikel 9 – Beoordeling en ranking van de Restaurants 

9.1 HalalTime biedt de bezoekers de mogelijkheid om een Restaurant welke op het Platform vermeld staat te beoordelen / waarderen.

9.2 HalalTime heeft het recht om naar eigen inzicht beoordelingen op het Platform te publiceren en te verwijderen zonder overleg met een Restaurant. HalalTime is niet verplicht om toestemming te krijgen van een Restaurant om een beoordeling te publiceren of te verwijderen. 

9.3 HalalTime kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. HalalTime heeft geen enkele invloed op de beoordelingen.

9.4 Restaurants mogen geen beoordelingen over hun eigen Restaurant op het Platform plaatsen. 

9.5 De ranking van een Restaurant op het Platform wordt bepaald op basis van afstand. Hoe dichter bij het Restaurant gevestigd is op basis van de zoekopdracht des te hoger de positie is in de resultaten.

9.6 Restaurant met een Premium pakket staan altijd hoger in de resultaten dan de Restaurants met een Basic pakket.

9.7 HalalTime probeert te allen tijde de resultaten op deze manier naar voren te laten komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste positie in de zoekresultaten.

 

Artikel 10 – Looptijd en beëindiging van de Service 

10.1 HalalTime verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van het aanmaken van een online account op het Platform.

10.2 Restaurants kunnen de Overeenkomst beëindigen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan HalalTime per mail. HalalTime zorgt ervoor dat uw vermelding binnen 5 werkdagen wordt verwijderd. 

10.3 HalalTime heeft het recht om de Service onmiddellijk te beëindigen als het Restaurant: 

 • de Algemene Voorwaarden niet naleeft;
 • onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij het registreren.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van HalalTime 

11.1 HalalTime kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld door een Restaurant in zoverre de wet dat toelaat.

11.2 Indien er om welke reden dan ook er toch een uitkering plaats moet vinden voor een Restaurant dan is dit beperkt tot een terugbetaling van de prijs die gekoppeld is aan de klacht/conflict.

 

Artikel 12 – Klachtenprocedure

12.1 Indien er klachten zijn van Klanten met betrekking tot de Overeenkomst tussen Klant en Restaurant is restaurant exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van deze klachten.

 

 

Artikel 13 – Privacy van Klanten

13.1 Het privacybeleid van HalalTime is vindbaar op de website.

13.2 Vanwege overeenkomsten die worden aangegaan is het noodzakelijk om persoonsgegevens van Klanten door te geven aan Restaurants.

13.3 Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG gegevens, zodra zij gegevens ontvangt van Klanten via het Platform.

13.4 Gegevens van Klanten die via het Platform aan Restaurants worden doorgegeven worden door Restaurants niet aan derden verstrekt en gebruikt de gegevens enkel voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

13.5 Indien er bij een Restaurant een datalek van persoonsgegevens ontstaat van Klanten wordt door het Restaurant HalalTime direct en zonder enige vertraging op de hoogte gebracht.

13.6 Het Restaurant is bekend met het privacybeleid van HalalTime en handelt in overeenstemming met het privacybeleid van HalalTime met betrekking tot de gegevens van Klanten.

 

Artikel 14 – Overige bepalingen 

14.1 HalalTime kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden vervangen door de oude Algemene Voorwaarden en worden op het Platform gepubliceerd.

14.2 Op de rechtsverhouding tussen HalalTime en een Restaurant is Belgisch recht van toepassing.

14.3 Alle informatie met betrekking tot het gebruik van het Platform wordt door een Restaurant als vertrouwelijk behandeld.

14.4 Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. 

14.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands geschreven. Op het Platform is het mogelijk om deze Algemene Voorwaarden in andere talen te lezen. Indien er sprake is van enig conflict of inconsistentie in de Algemene Voorwaarden tussen de verschillende talen, is de Nederlandse versie de geldende en leidende versie.
 

 
 
 
 
No Internet Connection